భద్రాద్రి కలెక్టర్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ రజత్ కుమార్ సైనీ