ముగించు

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • అగ్నిమాపక దళం - 101
  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • అంబులన్స్ - 108
  • రక్షక దళం- 100
  • ఓటరు టోల్ ఫ్రీ నెo -1950