పత్రాలు

పత్రాలు
హక్కు తేది డౌన్లోడ్/లింకు
భూ సేకరణ చట్టం 30/01/2019 డౌన్లోడ్ చేయుట(2 MB)
మీసేవ పౌర చార్టర్ 13/04/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(77 KB)