ముగించు

వ్యవస్థాపక పట్టిక

రెవిన్యూ శాఖ

జిల్లా కలెక్టర్

జాయింట్ కలెక్టర్

జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి

ఆఫీసర్
 • అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధికారి
 • సూపరింటెన్డెంట్ C సెక్షన్
  • డిప్యూటీ తెహ్సిల్దార్లు
  • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • టైపిస్ట్ / జూనియర్ స్టెనో
 • సూపరింటెన్డెంట్ D- సెక్షన్
 • సూపరింటెన్డెంట్ E సెక్షన్
  • తెహ్సిల్దార్లు
  • డిప్యూటీ తెహ్సిల్దార్లు
   • గిరిధవరా -I
   • గిరిధవరా -II
   • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • గిరిధవరా -I
   • వీ ర్ ఎ
   • వీ ర్ ఎ
 • సూపరింటెన్డెంట్ F- సెక్షన్
 • సూపరింటెన్డెంట్ H- సెక్షన్
  • రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి
  • డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధికారి
   • డిప్యూటీ తస్సిల్దార్లు
   • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • టైపిస్ట్ / జూనియర్ స్టెనో
   • సూపరింటెన్డెంట్ I- సెక్షన్